Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Напрямки наукової діяльності

Основними суб’єктами науково-дослідної роботи на фізико-математичному факультеті є 3 кафедри (кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання, кафедра вищої математики та методики навчання математики, кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій). Відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуються державним бюджетом, науковцями факультету виконуються:

Два фундаментальних дослідження:

 • Функціонально-галузевий підхід до підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство» для загальноосвітніх навчально-виховних закладів;
 • Побудова розв’язків задач про тріщини та пластичні смуги біля кутових точок пружних і пружнопластичних тіл.

Два загальнокафедральні дослідження:

 • Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів.
 • Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій.

Дещо конкретизуємо напрями наукової діяльності викладачів кожної з кафедр.

Викладачі кафедри інформатики та ІКТ працюють над загально кафедральним дослідженням: "Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів": державний реєстраційний номер 0111U007537, що за напрямом науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів відноситься до прикладних розробок, а за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки – до нових комп’ютерних засобів та технологій інформатизації суспільства.

В рамках загальнокафедральної наукової теми "Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів" виконуються наступні дослідження:

 1. Стеценко Н.М. займається проблемою впровадження технологій дистанційного навчання в систему вищої освіти. Під її керівництвом створено Центр дистанційного навчання та комп’ютерних технологій УДПУ, розроблено Положення про дистанційне навчання у УДПУ імені Павла Тичини, розроблено положення про центр ДН УДПУ.
 2. Стеценко В.П. продовжує працювати над проблемою застосування сучасних нових інформаційних технологій у навчальному процесі. Здійснює підготовку студентів за 10-ою версією міжнародної програми Intel® «Навчання для майбутнього».
 3. Ткачук Г.В. працює над проблемою використання хмарних технологій в педагогічній діяльності вчителя. В межах дослідження опубліковано методичний посібник «Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання», «Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології» в яких наводяться приклади використання хмарних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики, фізики, математики, географії, хімії, біології. Продовжується наповнення блогу «Нові інформаційні технології», тематика якого містить огляд хмарних технологій у навчальній діяльності.
 4. Колмакова В.О. виконує наукове дослідження за спеціальністю «05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди» та темою «Напружений стан та міцність стиснутої зони над тріщиною залізобетонного елемента, що згинається» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України Азізов Т.Н.).
 5. Паршукова Л.М. навчається за спеціальністю «13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти» та виконує наукове дослідження за темою «Підготовка майбутніх вчителів інформатики до застосування дидактичних засобів у професійній діяльності» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Гедзик А.М.).
 6. Паршуков С.В. здійснює наукове дослідження за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) в межах теми «Підготовка вчителів до формування технічних знань учнів» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Авраменко О.Б.)..
 7. Троян С.О. працює над темою дисертаційного дослідження «Методологічні підходи до розробки та обґрунтування індикаторів-провісників фінансової нестабільності» за спеціальністю «08.01.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук професор Шарапов О.Д.).
 8. Жмуд О.В. здійснює наукове дослідження за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) в межах теми «Методика навчання технічних дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів інформатики» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Авраменко О.Б.).
 9. Білятинська І.М. навчається за спеціальністю «10.02.21 – Структурна, прикладна та математична лінгвістика (технічні науки)» та працює над темою: «Концептуальне моделювання та системотехнічні рішення лінгвістичної онтології в галузі біології» (науковий керівник – професор, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, академік НАН України Широков В.А.).

Викладачі кафедри вищої математики та методики навчання математики працюють над загально кафедральним дослідженням: "Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій": державний реєстраційний номер 0116U006437, що за напрямом науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів відноситься до прикладних розробок, а за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки – до наукових досліджень у галузі методики навчання математики та деформівного твердого тіла.

В рамках загальнокафедральної наукової теми "Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій" виконуються наступні дослідження:

ДОРОБИТИ


Колектив викладачів кафедри фізики і астрономії та МВ працює за двома науковими напрямами:

 • Функціонально-галузевий підхід до підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство» для загальноосвітніх навчально-виховних закладів (Мартинюк М.Т., КраснобокийЮ.М., Хитрук В.І., Декарчук М.В. та інші).

Групою науковців розроблено зміст фахової підготовки вчителя освітньої галузі «Природознавство» (для основної школи) на рівнях теоретичного представлення та навчальних планів.

Підготовано пропозиції МОН України щодо включення до проектів «Національної рамки кваліфікацій» і «Програми поліпшення якості природничо-математичної освіти» щодо включення й наступного запровадження кваліфікації «Вчитель природознавства» (з правом читання всіх предметів освітньої галузі «Природознавства» в основній школі та в старшій школі загальноосвітнього і гуманітарного профілів.

 • Математичне дослідження початкового етапу руйнування ізотропних пружних і пружнопластичних тіл біля гострокінцевих концентраторів напружень (Дудик М.В., Діхтяренко Ю.В.).

На кафедрі вищої математики та методики навчання математики виконується держбюджетна тема «Побудова розв’язків задач про тріщини та пластичні смуги біля кутових точок пружних і пружнопластичних тіл». В роботі над темою задіяні: д. ф.-м. н., проф. Кіпніс Л. А., к. ф.-м. н., доцент Хазін Г. А., ст. викл. кафедри Поліщук Т. В., магістрант Побережець С. .І., а також к. ф.-м. н., доцент Дудик М. В. (кафедра фізики і астрономії та МВ).

Група науковців працює над :

 • Результатами розв’язування задач про стійкість рівноваги та зрушення тріщин у кутових точках пружних тіл в умовах повного гладкого контакту берегів;
 • Результатами розв’язування пружних задач про тріщини нормального розриву та тріщини змішаного руйнування біля кутових точок однорідних і кусково-однорідних тіл;
 • Результатами розв’язування задач про тріщини і вузькі пластичні смуги, що утворилися при перетині міжфазних ліній ковзання та «тріщин срібла.

Крім цього викладачі кафедри працюють над окремими аспектами актуальних проблем теорії та практики навчання у вищій та середній школі:

 1. Годованюк Т.Л. – виконує дослідження теми «Система методичної підготовки майбутніх учителів математики»;
 2. Благодир Л.А. – «Методична система аналізу та запобігання математичним помилкам у процесі вивчення алгебри в основній школі»;
 3. Благодир Ф.К. – «Формування вмінь учнів розв’язувати планіметричні задачі на основі використання допоміжних елементів»;
 4. Махомета Т.М. – «Методика вивчення ліній і поверхонь в курсі аналітичної геометрії у педагогічних університетах»
 5. Тягай І.М. – «Методика і використання інтерактивних методів навчання дисциплін математичного циклу в педагогічних університетах».

Студентська науково-дослідна робота кафедр спрямована на розвиток творчого науково-дослідного потенціалу студентів та здійснюється за основними напрямами:.

 • науково-дослідна робота, що є складовою навчального процесу і обов'язкова для всіх студентів (написання рефератів, підготовка до семінарських занять, підготовка і захист курсових, дипломних робіт, виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної та виробничої практик);
 • науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом. Нею передбачається:

- участь у наукових гуртках,

- написання тез наукових доповідей, публікацій тощо.

Очолюють науково-дослідну роботу студентів досвідчені викладачі кафедр, які забезпечують залучення, підготовку та участь студентів у наукових заходах факультету, інституту та університету.

Викладачі кафедр здійснюють керівництво підготовкою студентських наукових робіт (курсових, дипломних та магістерських), надають консультації що до механізму дослідження та оформлення результатів роботи.

Результати наукових досліджень студентів відображаються у підготовці наукових публікацій та доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах.

Студенти кафедри працюють за наступними напрямками:

- історія фізики (студенти 5 курсу у кількості 7 осіб) здійснюють роботу щодо історія фізики України, досліджують їх біографії та описують відкриття що були здійсненні на території України та закордоном;

- методика шкільного фізичного експерименту (студенти 2 і 3 курсів у кількості 8 осіб) здійснюють розробку і впровадження у навчальний процес саморобних приладів;

- розробка ППЗ з астрономії (студенти 4 і 5 курсів у кількості 7 осіб) здійснюють розробку та апробацію програмно-педагогічних засобів з астрономії, висвітлюють результати роботи на студентських науково-практичних конференціях.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Наука Напрямки наукової діяльності